Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

Chính sách thi công thiết kế


             CÔNG TY TNHH NHÀ MỚI GIA KỶ

                            102 Phùng Văn Cung, P.07, Q Phú Nhuận, TPHCM
Công ty Gia Kỷ cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của Quý 
khách hàng. Quý khách hàng vui lòng đọc bản “Chính sách bảo mật thông tin” dưới 
đây để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện, nhằm tôn trọng và bảo vệ 
quyền lợi của người truy cập:
I. Chính sách bảo mật thông tin
MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN
Công ty Gia Kỷ thu thập và sử dụng thông tin cá nhân Quý khách hàng với mục đích 
phù hợp và hoàn toàn tuân thủ nội dung của “Chính sách bảo mật” này. Khi cần thiết, 
chúng tôi có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với Quý khách 
hàng dưới các hình thức như: gửi thư ngỏ, đơn đặt hàng, thư cảm ơn...
Để truy cập và sử dụng một số dịch vụ tại Gia Kỷ, Quý khách hàng có thể sẽ được 
yêu cầu đăng ký với chúng tôi thông tin cá nhân (Email, Họ tên, Số điện thoại liên 
lạc…). Mọi thông tin khai báo phải đảm bảo tính chính xác và hợp pháp. Công ty 
Gia Kỷ miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến pháp luật của thông tin do khách 
hàng khai báo.
Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về số lần viếng thăm, bao gồm số trang Quý 
khách hàng xem, số links (liên kết) Quý khách hàng click và những thông tin khác 
liên quan đến việc kết nối đến site Gia Kỷ. Chúng tôi cũng thu thập các thông tin mà 
trình duyệt Web (Browser) Quý khách hàng sử dụng mỗi khi truy cập vào Gia Kỷ, 
bao gồm: địa chỉ IP, loại Browser, ngôn ngữ sử dụng, thời gian và những địa chỉ mà 
Browser truy xuất đến.
PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN
Gia Kỷ sử dụng thông tin của Quý khách hàng cung cấp để:
• Cung cấp các sản phẩm, dịch vụ đến Quý khách hàng
• Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Quý khách hàng và Gia 
Kỷ.
• Liên lạc và giải quyết với Quý khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.
2
• Triển khai các chiến dịch quảng cáo
THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN
Dữ liệu cá nhân của Quý khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi chúng tôi tự hủy 
bỏ hoặc có yêu cầu hủy bỏ bằng văn bản từ quý khách hàng. Còn lại trong mọi trường 
hợp thông tin cá nhân của Quý khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của Gia 
Kỷ.
ĐỊA CHỈ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN
Thông tin cá nhân của khách hàng được lưu trữ tại máy chủ của công ty có trụ sở 
chính tại: 102 Phùng Văn Cung, Phường 07, Quận Phú Nhuận, Thành Phố Hồ Chí 
Minh CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN
Gia Kỷ cam kết bảo mật thông tin cá nhân của Quý khách hàng bằng mọi cách thức 
có thể. Chúng tôi sẽ sử dụng nhiều công nghệ bảo mật thông tin khác nhau nhằm 
bảo vệ thông tin này không bị truy lục, sử dụng hoặc tiết lộ ngoài ý muốn.
Gia Kỷ khuyến cáo Quý khách hàng nên bảo mật các thông tin liên quan đến mật 
khẩu truy xuất của Quý khách hàng và không nên chia sẻ với bất kỳ người nào khác. 
Nếu sử dụng máy tính chung nhiều người, Quý khách hàng nên đăng xuất, hoặc thoát 
hết tất cả cửa sổ Website đang mở.
NHỮNG NGƯỜI HOẶC TỔ CHỨC CÓ THỂ ĐƯỢC TIẾP CẬN VỚI 
THÔNG TIN
Đối tác quảng cáo: Chúng tôi có thể chia sẻ tên, địa chỉ nhận thư của quý khách với 
một vài đối tác quảng cáo được chọn lọc kỹ càng, những đối tác mà chúng tôi tin là 
sản phẩm hay dịch vụ của họ có thể hữu ích với bạn. Chúng tôi không bao giờ chia 
sẻ thông tin thẻ tín dụng, những thông tin cá nhân nhạy cảm mà bạn đã cung cấp cho 
chúng tôi với bất kỳ một đối tác tiếp thị quảng cáo nào.
Công ty vận chuyển hàng hóa: Nếu bạn thực hiện mua hàng online, hoặc vận 
chuyển hợp đồng, giấy tờ, chúng tôi sẽ cung cấp cho đối tác giao, nhận của chúng 
tôi tên, số điện thoại và thông tin giao, nhận của bạn để thực hiện chuyển hàng hóa 
đến bạn mà không vì mục đích gì khác.
Thực thi pháp luật: Trong phạm vi luật pháp cho phép, chúng tôi sẽ tiết lộ những 
thông tin cá nhân của bạn cho các cơ quan chính phủ hoặc các bên thứ ba theo yêu 
cầu pháp lý. Chúng tôi cũng có thể sử dụng hoặc cung cấp thông tin của bạn theo 
pháp luật để thực hiện thẩm định phí, báo cáo hoặc thu nợ, chống lại những sự gian 
3
lận hoặc bảo vệ quyền lợi của chúng tôi cũng như khách hàng của chúng tôi, hoặc 
người sử dụng.
NGĂN CHẶN VIỆC CHIA SẺ THÔNG TIN
Chúng tôi có thể chia sẻ các thông tin cá nhân của bạn cho những đối tượng trong 
phần “Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin” phía trên.
Chúng tôi cũng có toàn quyền chia sẻ các hình ảnh, clip về dịch vụ, sản phẩm đã 
thực hiện cho khách hàng nhằm mục đích quảng bá, giới thiệu thương hiệu của Gia 
Kỷ. Tuy nhiên khách hàng có quyền yêu cầu ngưng việc chia sẻ này và xóa bỏ thông 
tin của mình khỏi hệ thống lưu trữ của Gia Kỷ bất cứ thời điểm nào bằng hình thức 
gửi văn bản yêu cầu.
II.Chính sách thi công-thiết Gia kỷ
1. Nhà thầu thiết kế xây dựng có các quyền sau:
a) Yêu cầu chủ đầu tư và các bên liên quan cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ cho 
công tác thiết kế xây dựng;
b) Từ chối thực hiện yêu cầu ngoài nhiệm vụ thiết kế xây dựng và ngoài hợp đồng 
thiết kế xây dựng;
c) Quyền tác giả đối với thiết kế xây dựng;
d) Thuê nhà thầu phụ thực hiện thiết kế xây dựng theo quy định của hợp đồng thiết 
kế xây dựng;
đ) Các quyền khác theo quy định của hợp đồng thiết kế xây dựng và quy định của 
pháp luật có liên quan.
2. Nhà thầu thiết kế xây dựng có các nghĩa vụ sau:
a) Chỉ được nhận thầu thiết kế xây dựng phù hợp với điều kiện năng lực hoạt động, 
năng lực hành nghề thiết kế xây dựng;
b) Tuân thủ tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật cho công trình; lập hồ sơ thiết 
kế xây dựng đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ thiết kế, bước thiết kế, quy định của hợp 
đồng thiết kế xây dựng và quy định của pháp luật có liên quan;
c) Chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm thiết kế do mình đảm nhận trong đó bao 
gồm nội dung quy định tại Điều 79 và Điều 80 của Luật này; chịu trách nhiệm về 
chất lượng thiết kế của nhà thầu phụ (nếu có). Nhà thầu phụ khi tham gia thiết kế 
xây dựng phải chịu trách nhiệm về kết quả thiết kế trước nhà thầu chính và trước 
pháp luật;
d) Giám sát tác giả thiết kế xây dựng trong quá trình thi công xây dựng;
4
đ) Không được chỉ định nhà sản xuất cung cấp vật liệu, vật tư và thiết bị xây dựng 
trong nội dung thiết kế xây dựng của công trình sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà 
nước ngoài đầu tư công;
e) Bồi thường thiệt hại khi đề ra nhiệm vụ khảo sát, sử dụng thông tin, tài liệu, tiêu 
chuẩn, quy chuẩn xây dựng, giải pháp kỹ thuật, công nghệ không phù hợp gây ảnh 
hưởng đến chất lượng công trình và vi phạm hợp đồng thiết kế xây dựng;
g) Các nghĩa vụ khác theo quy định của hợp đồng thiết kế xây dựng và quy định của 
pháp luật có liên quan.
3. Nội dung thực hiện giám sát tác giả:
a) Giải thích và làm rõ các tài liệu thiết kế công trình khi có yêu cầu của chủ đầu tư, 
nhà thầu thi công xây dựng và nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình;
b) Phối hợp với chủ đầu tư khi được yêu cầu để giải quyết các vướng mắc, phát sinh 
về thiết kế trong quá trình thi công xây dựng; điều chỉnh thiết kế phù hợp với thực 
tế thi công xây dựng công trình, xử lý những bất hợp lý trong thiết kế theo yêu cầu 
của chủ đầu tư;
c) Thông báo kịp thời cho chủ đầu tư và kiến nghị biện pháp xử lý khi phát hiện việc 
thi công sai với thiết kế được duyệt của nhà thầu thi công xây dựng;
d) Tham gia nghiệm thu công trình xây dựng khi có yêu cầu của chủ đầu tư. Trường 
hợp phát hiện hạng mục công trình, công trình xây dựng không đủ điều kiện nghiệm 
thu phải có ý kiến kịp thời bằng văn bản gửi chủ đầu tư.
III. Nghĩa vụ của chủ đầu tư trong việc thiết kế xây dựng
Theo quy định tại khoản 2 Điều 85 Luật Xây dựng 2014 (được sửa đổi, bổ sung bởi 
khoản 27 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 2020), chủ đầu tư có các nghĩa vụ sau:
a) Lựa chọn nhà thầu thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng đủ điều kiện năng lực 
hoạt động xây dựng, năng lực hành nghề phù hợp với loại, cấp công trình xây 
dựng;
b) Xác định nhiệm vụ thiết kế xây dựng;
c)Cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu cho nhà thầu thiết kế, thẩm tra thiết kế xây 
dựng;
d)Thực hiện đúng hợp đồng đã ký kết; bồi thường thiệt hại khi vi phạm hợp đồng 
thiết kế xây dựng đã ký kết;
e) Thẩm định, phê duyệt thiết kế xây dựng theo quy định của Luật này;
5
f) Chịu trách nhiệm trước pháp luật và người quyết định đầu tư về kết quả công 
việc do mình thực hiện;
g) Lưu trữ hồ sơ thiết kế xây dựng;
*Các nghĩa vụ khác theo quy định của hợp đồng và của pháp luật có liên quan.*
IV. Bảng giá dịch vụ thiết kế Gia Kỷ
V. Bảng giá nhân công và nguyên vật liệu
VI. Chính sách thanh toán.
6
CHÍNH SÁCH THANH TOÁN
Có 2 hình thức thanh toán mà khách hàng có thể lựa chọn tại Gia Kỷ
Khi sử dụng dịch vụ hoặc sản phẩm do Gia Kỷ cung cấp, quý khách cần thanh toán 
trước cho công ty. Có 2 hình thức thanh toán mà khách hàng có thể lựa chọn, thuận 
tiện cho cá nhân quý khách nhất:
Cách 1: Thanh toán bằng tiền mặt trực tiếp tại địa chỉ văn phòng giao dịch của Gia 
Kỷ:102 PHÙNG VĂN CUNG, PHƯỜNG 7 QUẬN PHÚ NHUẬN THÀNH PHỐ 
HỒ CHÍ MINH.
Cách 2: Chuyển khoản trước. Khách hàng chuyển khoản trước cho công ty, sau đó 
Gia Kỷ tiến hành giao hàng theo thỏa thuận trong hợp đồng.

Giờ Làm Việc Giờ Làm Việc

Thứ Hai – Chủ Nhật

08:00 sáng – 05:00 chiều

 

Địa Chỉ Địa Chỉ

102 Phùng Văn Cung, Phường 7, Quận Phú Nhuận. TP Hồ Chí Minh